בן ממשיך

בן ממשיך - מה זה? ואיך עושים את זה? מדריך לבעל הנחלה (ברשימה זאת נתייחס להעברת זכויות לבן ממשיך בנחלות שהזכויות לגביהן מוסדרות על פי "החוזה המשולש")

בחלק גדול מהמקרים באגודות השיתופיות, הזכויות במקרקעין מוסדרות במסגרת "החוזה המשולש". משמעות ה"שילוש" הוא כי לחוזה שלושה צדדים: רשות מקרקעי ישראל , האגודה השיתופית והסוכנות היהודית.

יוצא, שזכויות האגודה השיתופית, ומכוחן גם "בעלי" הנחלות הינן זכויות המוכרות בדין כזכויות "בר רשות" בלבד. החוזה המשולש, שמגדיר את מערכת היחסים בין רמ"י, הסוכנות והאגודה השיתופית, קובע הוראות שונות על פיהן המתיישב אינו יכול לנהוג בנחלה כאילו הייתה שלו. כך לדוגמא, ע"פ החוזה הנחלה אינה חלק ממצבת הנכסים שיכול המתיישב להוריש. הבעלים בנחלה הוא רשות מקרקעי ישראל והוא זה שיקבע איך ולמי תעבור הנחלה.

מתוך מטרה לשמור על הנחלות כיחידות עצמאיות, ביקשה רשות מקרקעי ישראל לקבוע כי לאחר מות בעלי זכויות "בר הרשות" הנוכחיים, העברת הנחלה תהיה לתא משפחתי אחד, אשר ינהל את כל הנחלה על חלקיה השונים. מדיניות זו היא שהובילה ליצירת המעמד של ה"בן הממשיך". מכיוון שהמחזיקים בנחלה יכולים להעביר זכויות רק מכוח החוזה המשולש, הרי שהם רשאים לקבוע בחייהם מי מבין ילדיהם יזכה לקבל את המקל ולהמשיך בניהול הנחלה (לא למותר להזכיר כי על פי החוזה במות בן הזוג יעברו מלוא זכויותיו בנחלה לבן הזוג החי ולא לילדיו).

יוצא מהאמור לעיל, שקביעת בן ממשיך בחיי המתיישב – בעל הנחלה – היא הדרך הנכונה על פי החוזה המשולש לקבוע מי יזכה בנחלה לאחר פטירת בעלי הנחלה. ברם, מינויו של הבן הממשיך, על פי הדין והפסיקה הינו מינוי בלתי חוזר. כלומר, לאחר השלמת ההליך (שיפורט בהמשך) לא ניתן לחזור מהמינוי אלא במקרים חריגים.

לצורך מינוי בן ממשיך יש לפנות לסוכנות היהודית, על-מנת לקבל ולהכין את אסופת המסמכים הבאה:

  1. פרוטוקול האגודה על קבלת בן ממשיך, חתום בחותמת אגודה מקורית + 2 חתימות מורשי חתימה מקוריות, מעודכן לחצי השנה האחרונה.
  2. מכתב מהמזכירות המאשר את הנאמר בפרוטוקול הנ"ל, מעודכן לחצי שנה האחרונה.
  3. חתימה על "הצהרה והתחייבות המתיישבים לבן ממשיך".
  4. חתימה על "מינוי בן ממשיך".
  5. חתימה על "הצהרה של בן ממשיך".
  6. התחייבות להעביר את ההסבר על משמעות המינוי לבעלי הזכויות, חתום ע"י עו"ד.
  7. שאלון למועמדים.
  8. צילום ת.ז. של הבן הממשיך.
  9. ביטול צו מניעה של המנהלה להסדרים חקלאיים (המשקם) ככל שקיים.
  10. הפקדת דמי טיפול.

חשוב לציין, כי הטפסים הנזכרים בסעיפים 3-7 מסופקים על ידי הסוכנות. עוד חשוב לציין כי כלקח מניסיון העבר וההווה, דורשת הסוכנות כי כל הטפסים שנוגעים למעביר הזכות ומי שמקבל אותה יאומתו בחתימתם על ידי עו"ד. דבר נוסף וחדש שדורשת הסוכנות הוא אישור כתוב כי משמעות ההליך הוסברה לנותני הזכות, חתומה על ידי עו"ד. חידוש זה הוא פרי של התדיינויות משפטיות רבות, בהן נטען לא אחת על-ידי נותני הזכות כי לא הבינו שלא ניתן לחזור מהמינוי.

יצויין כי קיימת שונות בין המחוזות השונים ברמ"י, חלקם ירשמו באישור הזכויות כי מונה בן ממשיך וחלקם לא ירשמו, כך שלא ניתן לדעת על מינוי בן ממשיך אלא רק אם תצלם את תיק המשק בסוכנות ו/או ברמ"י.

חשוב לציין ולזכור ש"כמעט בן ממשיך", אינו שווה דבר ואין לו מעמד משפטי ביחס לרשויות. מי שיש בידו חתימות של חלק מהגורמים, ייתכן ויש לו זכויות חוזיות כאלו ואחרות שניתן להתווכח עליהן, אך זכויות כ"בן ממשיך" אין לו.

ברי, כי ההליך כולו עלול לקחת מספר שבועות ואף למעלה מכך, ובזמן זה עדיין לא ברור מעמדו של המועמד לקבל את הבן הממשיך. מחד, ההורים כבר התחייבו ויתכן שכבר האגודה או הסוכנות כבר חתמו, אולם מאידך טרם הושלם ההליך והוא עדיין לא מוגדר כ"בן ממשיך". המציאות מראה שלא מדובר בפלפול משפטי או שאלה תיאורטית גרידא, במקרים רבים החלו הליכים של בן ממשיך שמסיבות שונות לא הושלמו, ולאחר שנים רבות מבקשים בעלי הזכויות בנחלה לשנות את החלטתם הראשונה, דוגמא אחת מני רבות יכולה להיות מקרה בו בן נפטר באמצע ההליך וכעת ההורים מבקשים למנוע מצב בו הנחלה תעבור לאלמנתו.

זהו נושא סבוך בפני עצמו שעוסק בחוק החוזים בכלל ובחוק המתנה בפרט, התשובה מאוד מורכבת ותלוית נסיבות. באופן כללי ניתן לומר, כי הפסיקה מסתכלת על הנושא כולו דרך משקפיים של נותן מתנה ומקבלה. כאן יש מקום לשאלות רבות ומגוונות כגון: האם המינוי היה תלוי בתנאי מתלה, מדוע לא הושלם ההליך, האם שינה מקבל הזכות את מצבו לרעה, האם הייתה התנהגות מחפירה של מקבל הזכות כלפי הנותן וכיוצ"ב.

אמנם התשובה לשאלות הנ"ל הינה נושא למאמר נפרד, אך חכמים אמרו "סוף מעשה במחשבה תחילה" ולכן ייעוץ נכון, ע"י עוד המתמחה בתחום, בתחילת הדרך יכול מנוע שאלות משפטיות סבוכות וריב ומדון בתוך המשפחה.

לסיום יצוין, כי מאמר זה עוסק בסוג מסוים של נחלות וכל בעל נחלה צריך לבדוק מהו החוזה מכוחו הוא אוחז בנחלה ומהן הזכויות הנגזרות ממנו.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.