היוון ודמי חכירה

דמי חכירה שנתיים או דמי היוון במגזר העירוני

מה הם דמי חכירה שנתיים?

דמי חכירה הם התשלום שמשלם החוכר לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מדי שנה בשנה בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת

ההקצאה. חוק יסוד: מקרקעי ישראל קובע את העיקרון לפיו "מקרקעי ישראל" יימסרו בחכירה והבעלות עליהן לא תועבר. "חכירה

לדורות" הינה שכירות לתקופה של ‎25 שנים ומעלה.

בייעוד למגורים – דמי החכירה הם תשלום שנתי בעבור זכות החכירה, לפי היקף זכויות הבנייה של הנכס.

חוזה החכירה עם רמ"י קובע את תנאי החכירה, לרבות גובה תשלום דמי החכירה השנתיים.

בייעוד שלא למגורים – בתי עסק, מפעלי תעשייה, משרדים, מלונות ומגורי נופש גובה דמי החכירה השנתיים (דח"ש) נקבע בהתאם לחוזה האישי של החוכר. דמי החכירה השנתיים מהווים השלמה לדמי החכירה הראשוניים (דח"רׂׂ) ששולמו עם רכישת הזכות לשימוש בנכס.

מהו היוון?

בייעוד למגורים – היוון הוא תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים והוא מחושב בהתאמה לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית ניכיון. היתרון שבתשלום דמי ההיוון הוא הפטור מתשלום דמי החכירה השנתיים ודמי הסכמה במכירת הנכס. במקרים רבים תשלום דמי היוון משתלם כלכלית שכן שיעורו אינו עולה בהרבה על שיעור תשלום דמי ההסכמה הנדרשים במקרה של מכירת הנכס.

בייעוד שלא למגורים – בתי עסק, מפעלי תעשייה, משרדים, מלונות ומגורי נופש האפשרות להוון את הנכס לתקופה נוספת תיקבע לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, התקפות במועד חתימת חוזה החכירה, בגין התקופה החדשה (49 שנה).

חשוב לומר שבמסגרת הרפורמות האחרונות ברשות מקרקעי ישראל יש שינויים בגובה תשלום דמי הייוון ודמי החכירה השנתיים ובמשך התשלום. בנושאים אלה כדאי להיות היוזם ולא להיגרר אחרי החלטות כאלה ואחרות.

למשרדנו אשר עוסק בשוטף במגוון נושאים מול רשות מקרקעי ישראל יש את הידע והכלים לעזור לך בתחום סבוך זה.